Disclaimer

Disclaimer Juno Investment Partners Websites

Generiek

Door deze websites (https://juno-invest.com/ en https://www.juno-invest.nl/) te bezoeken of door van een de websites gebruik te maken gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden die in deze disclaimer zijn genoemd. Wij houden ons het recht voor de inhoud van de site zonder nadere kennisgeving te wijzigen.

Bezoekers van deze websites worden dan ook geadviseerd regelmatig de voorwaarden op wijzigingen na te gaan. De websites zijn gericht op gebruikers in Nederland. Personen buiten Nederland zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van alle plaatselijk geldende wetten en andere regelgeving en om vast te stellen of de in de site vermelde informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in het buitenland.

De inhoud van deze websites is onvolledig zonder het lezen van bijbehorende Prospectus, de Essentiele Beleggersinformatie en andere relevante documentatie van het Juno Selection Fund en het Juno Continuation Fund, zoals gepubliceerd op deze websites. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Tevens is er geen garantie dat de beleggingsdoelstelling van het Juno Selection Fund en het Juno Continuation Fund ook werkelijk wordt bereikt.

Alle informatie die Juno ontvangt als e-mail of als informatie via haar websites, zal behandeld worden volgens de geldende wetten en de gerelateerde richtlijnen die daarvoor opgesteld zijn. Via onze website verzamelen wij geen persoonsgegevens. Hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij van u als participant of als geïnteresseerde partij ontvangen, leest u in onze Privacy verklaring.

Vergunning

Juno Investment Partners heeft een vergunning voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2.65 van de Wet op het Financieel Toezicht (Wft), inclusief voor het verlenen van beleggingsdiensten als bedoeld in artikel 1:1 Wft, onderdeel c van de definitie van het verlenen van een beleggingsdienst, en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Website algemeen informatief gebruik

Deze websites zijn door Juno Investment Partners B.V. (“Juno”) ontwikkeld uitsluitend voor algemeen informatief gebruik. De informatie opgenomen op de websites betreft geen juridisch of fiscaal advies, noch een specifiek beleggingsadvies.

Bepaalde uitspraken op de Juno websites bevatten uitspraken betreffende de toekomst over onze verwachtingen en overtuigingen. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en ramingen van Juno, en haar verwachtingen met betrekking tot externe voorwaarden en gebeurtenissen. In bijzonder de woorden ‘verwacht’, ‘voorziet’, ‘schat’, ‘kan’, ‘zou’, ‘geloof’, ‘is van plan’, ‘is voornemens’, ‘acht’, ‘zou kunnen’, ‘zal’, ‘mogelijk’ en vergelijkbare uitdrukkingen zijn bedoeld om dergelijke uitspraken betreffende de toekomst aan te duiden. Uitspraken betreffende de toekomst brengen risico’s en onzekerheden met zich mee. Juno waarschuwt bezoekers van de websites dat een aantal belangrijke factoren tot gevolg kunnen hebben dat daadwerkelijke resultaten of uitkomsten aanzienlijk verschillen van hetgeen in de uitspraken betreffende de toekomst is vermeld. Juno verbindt zich niet en zal niet noodzakelijkerwijs deze uitspraken herzien in het licht van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen, tenzij dat op grond van het toepasselijk recht vereist is. Juno wijst iedere verplichting van de hand om haar visie op zulke risico’s en onzekerheden te herzien of om het resultaat van een herziening van uitspraken betreffende de toekomst die hier zijn gemaakt publiekelijk aan te kondigen, tenzij dat op grond van het toepasselijk recht vereist is.

Betrouwbaarheid en actualiteit van informatie

Juno zet zich in om ervoor te zorgen dat de informatie op de websites correct is. Het kan echter voorkomen dat de informatie niet volledig en/ of juist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige vorm van schade, die mogelijk uit het gebruik van de informatie kan ontstaan. Daarnaast aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor sites die niet door ons worden onderhouden, waarnaar wordt verwezen of die verwijzingen naar onze site bevatten. Hyperlinks naar deze websites vormen geen bekrachtiging of goedkeuring van informatie, projecties of meningen die op dergelijke websites staan vermeld, en Juno is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke informatie.

Niet toegestaan om informatie te verspreiden, publiceren

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de websites en de informatie bij Juno. Bezoekers mogen de websites en de informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de websites of van de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de websites van Juno in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de websites van Juno en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Juno. Is of wordt deze disclaimer gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze tekst van de disclaimer, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Disclaimer: versie 2.1, v 2.2, v2.3

Datum: 8 juni 2007, herzien september 2020

Kom langs

Onze participanten zijn altijd welkom, een afspraak is niet nodig. Nog geen participant en nieuwsgierig naar de mogelijkheden? We vertellen u graag meer.

Onze contactgegevens