Duurzaamheidsinformatie

Juno hanteert voor haar financiële producten een sector-uitsluitingslijst, een zevental aanvullende minimum ecologische, sociale en governance (ESG) principes waaraan beleggingen in haar beleggingsuniversum dienen te voldoen en voert een actief engagementbeleid. Daarnaast neemt zij de ongunstige effecten van haar beleggingsbeslissingen op de duurzaamheidsindicatoren in aanmerking. Deze activiteiten kwalificeren in de ogen van Juno als ‘het promoten van duurzame kenmerken’ en derhalve classificeert zij al haar producten als ‘artikel 8’ onder de SFDR.

Geen duurzame beleggingsdoelstelling

Dit financiële product promoot ecologische en sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling.

Ecologische of sociale kenmerken van het financiële product

Juno sluit bepaalde sectoren per definitie uit. Juno hanteert hiertoe een sector-uitsluitingslijst. Dit is een lijst met sectoren waarin Juno niet zal beleggen. Per sector wordt er gekeken naar sub-sectoren die onder een industriesector vallen, om daarin de nuance aan te brengen welke specifieke activiteiten wel, en welke niet door Juno worden uitgesloten. De uitsluitingslijst is gepubliceerd op de website van Juno. 

Juno hanteert daarnaast een zevental minimale ESG-principes waaraan een onderneming dient te voldoen, alvorens te kunnen worden toegelaten tot het beleggingsuniversum van het Fonds. Deze bestaan uit aanvullende door Juno opgestelde criteria. Juno monitort daarbij actief op signalen die wijzen op incidenten bij ondernemingen in het Fonds ten aanzien van deze (of overige) ESG-criteria en volgt deze signalen of incidenten op door middel van engagement. Juno rapporteert jaarlijks over de incidenten en de mate waarin deze incidenten zijn opgevolgd.

Onderstaande criteria vormen de basis voor de duurzaamheidsindicatoren:

 • Niet actief in sector op uitsluitingslijst
 • Geen systematische betrokkenheid bij blijvende milieuschade
 • Naleving van fundamentele mensenrechten
 • Naleving van fundamentele arbeidsrechten
 • Geen betrokkenheid bij controversiële wapens, geen productie en verkoop van civiele vuurwapens en geen levering van militaire uitrusting aan militaire regimes
 • Naleving van internationale sancties
 • Geen moedwillige betrokkenheid bij fraude, corruptie en belastingontduiking
 • Structurele naleving van een transparante bedrijfsvoering/externe informatievoorziening
 • Mate van engagement door Juno wanneer zich incidenten hebben voorgedaan op bovenstaande criteria.

Beleggingsstrategie

Beleggingsstrategie voor promoten van E/S kenmerken

Ondernemingen worden alleen toegelaten tot het beleggingsuniversum van Juno wanneer zij niet actief zijn in sectoren die op de sector-uitsluitingslijst staan en indien zij voldoen aan de zeven minimale ESG-principes van Juno. Juno evalueert na toelating tot het beleggingsuniversum tenminste jaarlijks of de ondernemingen nog voldoen aan deze criteria. Indien zich incidenten voordoen, volgt Juno deze op door middel van engagement of door over te gaan tot verkoop van de positie (en/of verwijdering uit het beleggingsuniversum).

Beoordelingsbeleid goed bestuur

Juno acht een goed en transparant ondernemingsbestuur van essentieel belang. Juno kijkt hierbij zowel naar de risico’s als kansen die resulteren uit de bestuursstructuren. De samenstelling van de raad van commissarissen is een eerste aandachtspunt. Hieruit probeert Juno een mening te vormen omtrent de mate van onafhankelijkheid van deze raad. Een onafhankelijke raad van commissarissen is immers beter in staat een objectief oordeel te vormen over de managementbeslissingen en daarover te communiceren. Ook de samenstelling van en verantwoordelijkheden binnen de raad van bestuur zijn een aandachtspunt. In de regel ziet Juno herhaaldelijke managementwisselingen als risicoverhogend. Het personeelsverloop, gerelateerd aan de sector waarin een onderneming actief is, is een belangrijke graadmeter omtrent de werkomstandigheden en -voorwaarden zoals die door de medewerkers worden bevonden. Een aanhoudend hoog verloop is een reden tot zorg, aangezien dit kan duiden op benedengemiddelde beloning, een bedrijfscultuur die te wensen over laat of toekomstperspectieven die in de ogen van de medewerkers elders beter zijn. Een goed bestuur houdt rekening met de klanten, de werknemers, de aandeelhouders maar ook met de bredere samenleving. Vandaar dat Juno verwacht dat haar bedrijven een acceptabele minimale belastingvoet kennen. Hoge winsten als gevolg van lage belastingen zijn op korte termijn wellicht goed voor aandeelhouders maar zijn tevens op langere termijn een risico voor de bedrijfsvoering en daarmee voor alle betrokken partijen.   

Aandeel beleggingen

Het product beoogt geen duurzame beleggingen te doen zoals bedoeld in artikel 2, lid 17, SFDR.


#1 Afgestemd op E/S-kenmerken omvat de beleggingen van het gebruikte financiële product om te voldoen aan de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot.

#2 Overige omvat de overige beleggingen van het financiële product die niet zijn afgestemd op de ecologische of sociale kenmerken en die evenmin als duurzame belegging kwalificeren.

- Subcatogorie #1B Overige E/S – kenmerkgen omvat beleggingen die zijn afgestemd op ecologische of sociale kenmerken die niet als duurzame beleggingen kwalificeren


Monitoring ecologische of sociale kenmerken

Juno evalueert tenminste jaarlijks of de ondernemingen die zijn opgenomen in het beleggingsuniversum nog voldoen aan de door haar opgestelde ESG-criteria. Juno monitort daarnaast doorlopend op signalen die wijzen op incidenten ten aanzien van deze criteria.

Methodologieën gebruikt voor meting promoten E/S

De onafhankelijke maatstaven die Juno gebruikt om te toetsen of de ondernemingen in haar beleggingsuniversum voldoen aan de duurzaamheidscriteria legt zij vast in een database. Deze database wordt tenminste jaarlijks ververst met nieuwe data. Dit stelt haar in staat om de ontwikkeling van deze maatstaven en criteria over tijd te meten. Bovendien zal zij, naarmate er meer data beschikbaar komt, meer maatstaven toevoegen aan de database.

Juno zal daarnaast doorlopend monitoren of er zich incidenten voordoen ten aanzien van de duurzaamheidsindicatoren. Juno doet dit enerzijds door actief publieke databronnen te monitoren. Daarnaast zal zij proactief de dialoog zoeken met de ondernemingen waarin zij belegt om de prestaties ten aanzien van ESG-criteria te toetsen.

Databronnen en -verwerking voor meting promoten E/S

Juno maakt gebruikt van de volgende databronnen en -providers voor het meten van de verwezenlijking van de E/S kenmerken die zij promoot:

 • Jaarverslagen en andere relevante ESG-verslaggeving, zoals duurzaamheidsrapportages
 • Contactmomenten met de ondernemingen waarin zij belegt of voornemens is te beleggen
 • Persberichten
 • ESG-rapportages van brokers
 • Third Bridge
 • Refinitiv

Methodologische en databeperkingen

De rapportage van ondernemingen waarin Juno belegt is nog in ontwikkeling. Het gebrek aan ESG-verslaggeving legt een beperking op de beschikbaarheid van historische en huidige data die Juno gebruikt als maatstaf. Juno verwacht dat deze beperking, mede ingegeven door wetgeving waaraan de ondernemingen moeten voldoen in hun verslaggeving, over tijd sterk zal afnemen.

Due diligence die is uitgevoerd op de beleggingen

Als onderdeel van haar beleggingsbeleid, voert Juno een analyse uit op alle ondernemingen alvorens zij die opneemt in haar beleggingsuniversum. Onderdeel van deze analyse is een toets of de onderneming actief is op de sector-uitsluitingslijst van Juno en of de onderneming voldoet aan de zeven ESG-criteria die zij heeft opgesteld. In beginsel is een bezoek aan de onderneming onderdeel van de due dilligence (zie engagement).

Beschrijving van Engagementbeleid

Engagement is een essentieel onderdeel binnen het selectie- en monitoringsproces van Juno. Een bezoek aan het management van de onderneming is een onderdeel van de screening die plaatsvindt voordat een onderneming wordt opgenomen, met een duidelijke voorkeur op locatie van de onderneming.

Daarnaast staat Juno meerdere keren per jaar in contact met de ondernemingen waarin zij belegt, waaronder persoonlijke ontmoetingen met het management. Juno bouwt op deze manier aan een bestendige en goede relatie met het management en familiale aandeelhouders van de onderneming. Juno stelt zich kritisch op in deze contacten waarbij er wordt gefocust op de langetermijn duurzame ontwikkeling van de onderneming. Dit behelst ook de naleving van de ESG-principes van Juno.

Juno zal daarnaast haar wettelijke stemrecht als aandeelhouder binnen ondernemingen in principe uitoefenen. Indien opportuun, zal deze stem bovendien gebruikt kunnen worden om daarmee het bestuur van de ondernemingen duidelijk te maken hoe het door ons beschikbaar gesteld kapitaal (beter) kan worden ingezet om (economische) waarde te creëren binnen de betreffende organisatie. Het is niet uitgesloten dat in dit proces, met inachtneming van het wettelijke kader, actief andere aandeelhouders zullen worden benaderd en geconsulteerd en bij hen aansluiting zal worden gezocht, teneinde meer stemmen te verkrijgen ter ondersteuning van onze ideeën over waardecreatie.

Juno hanteert een zeer streng selectiebeleid aan de poort. Mocht een onderneming niet langer aan deze investeringscriteria voldoen dan gaat Juno het gesprek aan met het management van onderneming, of indien nodig met de Raad van Commissarissen. Mocht engagement niet tot de gewenste resultaten leiden, dan zullen wij in de meest voorkomende gevallen onze positie ter verkoop aanbieden.

Kom langs

Onze participanten zijn altijd welkom, een afspraak is niet nodig. Nog geen participant en nieuwsgierig naar de mogelijkheden? We vertellen u graag meer.

Onze contactgegevens