Juno Investment Partners B.V. (Juno) is de beheerder van het Juno Selection Fund en het Juno Continuation Fund, beide fondsen voor gemene rekening. Deze privacy verklaring is van toepassing op de bedrijfsactiviteiten en diensten van Juno als ook op (het gebruik van) onze website met de adressen www.juno-invest.com en www.juno-invest.nl.
 
Deze privacy verklaring beschrijft het beleid dat Juno hanteert met betrekking tot het verzamelen, verwerken, gebruiken, opslaan en beschermen van uw persoonsgegevens en tevens geeft het weer welke rechten u op grond van de Algemene verordening persoonsgegevens (‘Avg’) kunt uitoefenen en op welke wijze u dat kunt doen.

In onze Cookie verklaring leest u welke cookies wij gebruiken op onze website en met welk doel.

Rechtsgronden en doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens
Indien u besluit te beleggen in het Juno Selection Fund of het Juno Continuation Fund, verwerken wij uw persoonsgegevens op grond van een overeenkomst. Indien u informatie bij ons aanvraagt of een afspraak met ons wilt maken, verwerken wij uw persoonsgegevens op grond van uw toestemming. Ook kan het zijn dat Juno een gerechtvaardigd belang heeft bij de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor marketing doeleinden. Daarnaast verwerken wij bepaalde persoonsgegevens van u omdat wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Persoonsgegevens die Juno van u ontvangt, gebruiken wij voor de volgende doeleinden:


Delen van uw gegevens
Juno zal uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen en alleen die gegevens gebruiken die nodig zijn voor onze dienstverlening. In bepaalde gevallen zullen wij uw persoonsgegevens delen met derden, waaronder, maar niet beperkt tot:

Bewaren van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor Juno de gegevens verzamelt of verwerkt, tenzij het langer bewaren van uw gegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

De veiligheid van uw persoonsgegevens
Juno heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Doorgifte naar andere landen
Uw persoonsgegevens zullen in beginsel niet door Juno (direct of indirect) worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie, tenzij u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven of indien dit op grond van (internationale) wet- en regelgeving verplicht is.
 
Uw rechten

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren, in te zien, te laten verwijderen en/of over te dragen. Tevens kunt u de verwerking van uw persoonsgegevens door ons laten beperken. Indien u van genoemde rechten gebruikt wenst te maken, dan kunt u een e-mail sturen naar privacy@juno-invest.com. Juno zal u binnen een maand na ontvangst per e-mail laten weten in hoeverre wij aan uw verzoek kunnen voldoen. 

Voor zover sprake is van het verwerken van uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, kunt ook altijd bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens, middels het zenden van e-mail naar privacy@juno-invest.com. Juno zal binnen een maand na ontvangst van het bezwaar beoordelen of zij daar aan tegemoet kan komen. Indien dat het geval is, zal Juno de verwerking beëindigen.

Tot slot informeren wij u dat u het recht heeft een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Juno bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u ontevreden bent over de afhandeling van uw bezwaar of uw verzoek. Hoe u een klacht kunt indienen, vindt u op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Wijziging in onze privacyverklaring
Juno kan altijd wijzigingen aanbrengen in haar privacy verklaring, uiteraard binnen de grenzen van de relevante privacy regelgeving. De meest recente versie van deze privacy verklaring is beschikbaar op onze website www.juno-invest.com. Deze versie is van oktober 2019.

Contactgegevens
Juno Investment Partners B.V.
Lange Voorhout 16, 2514 EE Den Haag
070-2400247
info@juno-invest.com